Przetargi / Zapytania Ofertowe UE

Cząstków Mazowiecki, 09-03-2023 r.

Informacja o wyborze dostawcy

na dostawę kapsułkarki zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/UE

W dniu 22-03-2023 r.  firma EFFERTA PHARMA SP. Z O.O. zakończyła postępowanie ofertowe na dostawę kapsułkarki.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
SYNTEGON TECHNOLOGY GmbH
STUTTGARTERSTRASSE 130, 71332 WAIBLINGEN (NIEMCY)
Cena oferty: 163.611,00 EUR (768 660,84 PLN)
Data wpływu: 17-03-2023 r.

Pozostali oferenci:
IMA ACTIVE DIVISION
VIA I MAGGIO 14-16, 40064 OZZANO DELL’EMILIA (BOLOGNA), ITALY
Cena oferty: 183.805,80 EUR (863 538,03 PLN)
Data wpływu: 14-03-2023 r.

Z poważaniem
Radosław Sobótka

Cząstków Mazowiecki, 09-03-2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/UE

na dostawę kapsułkarki

dotyczące projektu pn. „Re_start inwestycyjny spółki Efferta Pharma niwelujący skutki brexitu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza; Działanie PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii; Typ projektu: 2. Re_start inwestycyjny

 

I. Zamawiający

EFFERTA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, ul. GDAŃSKA 3, 05-152 CZOSNÓW

 NIP: 5261491761

REGON: 012162087

II. Przedmiot zamówienia:

 Kod CPV: 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

 Dostawa kapsułkarki

 

Specyfikacja jak poniżej:

Parametry nie gorsze niż:

Kapsułkarka – 1 szt.

Wydajność minimum 40 tys. szt. kapsułek / godzinę

Napełnianie: proszkiem, granulatem, ziołami i peletkami

Rozmiary kapsułek: 000, 00, 0elong, 0, 1, 1elong, 2, 2elong, 3, 4, 5; Supro: A,B,C,D,E; DB: AA,A,B. Stacje:

 • Stacja napełniania
 • Stacja orientacja i separacja pustej kapsułki
 • Stacja wyrzucanie nierozdzielonych kapsułek
 • Stacja ubijania
 • Stacja zamykania kapsuły
 • Stacja wyrzucanie wypełnionych kapsułek
 • Stacja czyszczenie segmentu

System dozowania produktów, które nie dają się ubić

Pompa próżniowa do oddzielania wstępnie zamkniętych pustych kapsułek

Dostawa do Zamawiającego, instalacja, uruchomienie, instruktaż personelu

 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

III.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

III.2 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:

 1. a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: wypełnione i podpisane przez Oferenta Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Oferenta oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania), określonego w punkcie IV.1, zgodnie z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.
 3. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.
 
V. Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

V.1 Kryteria formalne, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

 • oferta została złożona w terminie określonym w punkcie IX  niniejszego zapytania;
 • oferta została złożona w miejscu określonym w punkcie VIII niniejszego zapytania;
 • oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w punkcie VII  niniejszego zapytania;
 • przedmiot oferty jest zgodny z punktem II niniejszego zapytania;
 • termin realizacji zamówienia w ofercie nie przekracza terminu wskazanego w punkcie nr VI niniejszego zapytania.

Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

V.2 Kryteria punktowe

Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według kryteriów punktowych.

 • Cena [w PLN] [waga: 100%]

V.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

Kryterium Cena [w PLN]:

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.

Cena najniższa / Cena badana x 100%

VI. Termin realizacji zamówienia:

Do 20-09-2023 r.

VII. Sposób przygotowania ofert:

Oferta powinna być przedstawiona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2)  w formie pisemnej, w języku polskim i zawierać:

 • nazwę, adres i adres email oferenta;
 • opis przedmiotu zamówienia zgodny z punktem II niniejszego Zapytania;
 • co najmniej cenę netto przedmiotu zamówienia (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu oceny ofert);
 • datę sporządzenia oferty;
 • termin ważności oferty – minimum 30 dni od daty otwarcia ofert;
 • termin realizacji – obligatoryjnie nie dłuższy niż do 20-09-2023 r.;
 • imię i nazwisko osoby sporządzającej ofertę;
 • podpis oferenta;
 • podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
 • oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej Formularza ofertowego (załącznik nr 2) oraz wypełnionego i podpisanego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1);
 • nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
 
VIII. Miejsce składania ofert:

EFFERTA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, ul. GDAŃSKA 3, 05-152 CZOSNÓW

lub adres mailowy: r.sobotka@efferta.pl

IX. Termin składania ofert: 21-03-2023 r.

Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

X. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 22-03-2023 r.

XI. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne i zdobędzie największą liczbę punktów w ocenie punktowej. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej: www.efferta.pl.  

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy

z Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Umowa z wykonawcą zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w poniższym zakresie:

 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
  1.  w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia przetargu,
  2. w przypadku gdy opóźnienie wystąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 2. Zmiana warunków i terminów płatności w następujących przypadkach:
  1. w wyniku zmiany terminu realizacji umowy;
  2. w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 3. Zmiana przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy.
 4. Ewidentne omyłki pisarskie.

 

XII. Dodatkowe informacje:

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.efferta.pl

XIII. Osoba do kontaktu:

Radosław Sobótka;

tel. 600278662;

email: r.sobotka@efferta.pl