Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. W poniższej tabeli znajdziesz informacje o swoich danych osobowych, celu ich przetwarzania, kto jest ich administratorem, kim mogą być odbiorcy danych oraz jakie przysługują Ci prawa.
Administrator danych osobowych
 Efferta Pharma z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 3, 05-152 Czosnów Dane kontaktowe administratora Możesz się z nami skontaktować:
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 22 785 10 47
 • pod adresem e-mail: daneosobowe@efferta.pl
 • pisemnie, wysyłając korespondencję na adres: Efferta Pharma, ul. Gdańska 3, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@efferta.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na adres: Efferta Pharma, ul. Gdańska 3, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

 • zawarcia i wykonania umowy (umów) łączącej Państwa z nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (umów) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego
 • ankiety dotyczące zadowolenia ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz zadowolenia z produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena jakości naszych usług oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług
 •  do badania Państwa preferencji dotyczących zapotrzebowania na produkty lub usługi w naszym obszarze działalności, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość określenia katalogu produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową (umowami) zawartą (zawartymi) z Państwem lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. f))
 • w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (urzędy skarbowe), gdyż przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do spełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  Kategorie odbiorców danych Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty należące do następujących kategorii:
  • spółki powiązane z Efferta Pharma
  • nabywcy wierzytelności
podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe)
 • biura informacji gospodarczej
 • pośredniczące w zawieraniu umów
 • świadczenie usług
 • w zakresie doręczania korespondencji i przesyłek
 • drukowanie i archiwizacja
 • informatyka i nowe technologie
 • usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizowanie badań satysfakcji i preferencji)
 • usługi telefoniczne lub poczty elektronicznej
 • płatności
 • księgowość i finanse
 • audytu i kontroli
 • usługi prawne i windykacyjne
 • firm, z którymi współpracujemy łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy)
 
Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wykonania umowy/umów – do czasu jej/ich wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
 • marketing bezpośredni produktów lub usług – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (umów), o ile mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w tym celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu
 • ankiet dotyczących zadowolenia z nas lub naszych partnerów oraz zadowolenia z produktów lub usług – do 1 miesiąca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy (umów), dopóki mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w tym celu lub dopóki nie zgłoszą Państwo sprzeciwu
 • w celu badania Państwa preferencji dotyczących zapotrzebowania na produkty lub usługi – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (umów), o ile mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w tym celu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu
 • w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa

Masz prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (zmiany, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia
 • do przenoszenia danych osobowych, które nam przekazałeś, tj. do otrzymania tych danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, mają Państwo prawo zażądać przesłania danych osobowych bezpośrednio do innego administratora
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Efferta Pharma. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej
Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu. Użytkownik ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w jednym lub kilku z następujących celów:
 • badania Państwa zadowolenia z nas lub naszych partnerów oraz Państwa zadowolenia z produktów lub usług
 • badanie Państwa preferencji dotyczących zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszej działalności
Powodem sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, w odniesieniu do których zgłosili Państwo sprzeciw, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Aby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu, należy skontaktować się z Efferta. Dane kontaktowe są wskazane powyżej.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (umów).